Selasa, 07 Februari 2017

HU KONGCO KWAN KONG (GUAN YU)

HU KONGCO KWAN KONG (GUAN YU).
.
Ivan Taniputera.
5 Februari 2017.
.

.
Saya baru saja mendapatkan hu Kongco Kwan Kong (Guanyu) seperti gambar di atas. Pada hu tersebut terdapat tulisan Shanxi Fuzi (山西夫子) atau Orang Suci dari Shanxi. Ini merupakan salah satu gelar Beliau, yang dianugerahkan oleh Kaisar Qianlong dari Dinasti Qing (1644-1912). Hu ini nampaknya berfungsi sebagai perlindungan, yakni agar orang yang membawanya mendapatkan perlindungan beserta pertolongan dari Kongco Kwan Kong.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . .
.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

Kamis, 26 Januari 2017

SUTRA AVALOKITESVARA RAJA GAO

SUTRA AVALOKITESVARA RAJA GAO.
.
佛說高王觀世音經

Fo shuō gāo wáng guānshìyīn jīng
Taisho Tripitaka 2898
.


.
Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.
.
CATATAN PENERJEMAHAN BAHASA INDONESIA.
.
Pada terjemahan ini akan dicantumkan pula lafal bahasa Hokkian sebagai perbandingan. Adapun lafal bahasa Hokkian diambil dari naskah-naskah Fo Shuo Gao Wang Guanshiyin Jing yang banyak terdapat di berbagai kuil.
Sutra ini boleh diperbanyak dan disebar luaskan, dengan TIDAK MENGUBAH apa pun (tanpa menambah dan mengurangi apa pun) sebagaimana yang tercantum di sini-baik dari awal hingga akhir.
Segenap pahala kebajikan yang didapatkan dari penerjemahan Sutra ini akan dilimpahkan bagi Guru, Buddha, Dharma, Sangha, Leluhur, bangsa dan negara, serta semua makhluk.

世音菩薩。南無佛。南無法。南無僧。
Mandarin: Guānshìyīn púsà. Námó fo. Námó fǎ. Ná mó sēng.
Cara baca lafal Mandarin: Kuan Se In Bu Sa. Namo Fo. Namo Fa. Namo Seng.
.
Hokkian: Kwan Sie Im Pou Sat, Lam Boe Hoet, Lam Boe Hoat, Lam Boe Tjeng.
.
Terjemahan: Bodhisattva Avalokitesvara. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya.
.
佛國有緣。佛法相因。常樂我淨。有緣佛法。
Mandarin: Fo guó yǒuyuán. Fófǎ xiāng yīn. Cháng lè wǒ jìng. Yǒuyuán fófǎ.
Cara baca lafal Mandarin: Fo kuo yu yuen. Fo fa siang in. Jang le wo cing. Yu yuen fo fa.
.
Hokkian: Hoet Kok Joe Jan. Hoet Hoat Siang In. Siang Kok Ngo Tjeng. Joe Jan Hoet Hoat.
.
Terjemahan: Mempunyai jodoh dengan Tanah Buddha (Negeri Buddha), maka ia akan menjalankan Buddhadharma. Dengan senantiasa bersukacita mewujudkan kemurnian diri, berarti mempunyai jodoh dengan Buddhadharma.
.
南無摩訶般若波羅蜜。是大神呪。南無摩訶般若波羅蜜。是大明呪。南無摩訶般若波羅蜜。是無上呪. 南無摩訶般若波羅蜜。是無等等呪。
Mandarin: Námó mó hē bōrě bōluómì. Shì dà shénzhòu. Námó mó hē bōrě bōluómì. Shì dàmíng zhòu. Námó mó hē bōrě bōluómì. Shì wú shàng zhòu. Námó mó hē bōrě bōluómì. Shì wú děng děng zhòu.
Cara baca lafal Mandarin: Namo mo he po ye po luo mi. Se ta sen cou. Namo mo he po ye po luo mi. Se ta ming cou. Namo mo he po ye po luo mi. Se u sang cou. Namo mo he po ye po luo mi. Se u teng teng cou.
.
Hokkian: Lam Boe Mo Ho Poan Djiat Po Lo Bit, Sie Taij Sin Tjioe. Lam Boe Mo Ho Poan Djiat Po Lo Bit, Sie Taij Beng Tjioe. Lam Boe Mo Ho Poan Djiat Po Lo Bit, Sie Boe Siang Tjioe. Lam Boe Mo Ho Poan Djiat Po Lo Bit, Sie Boe Teng Teng Tjioe.
.
Terjemahan: Namo Maha Prajnaparamita adalah mantra kekuatan agung. Namo Maha Prajnaparamita adalah mantra kegemilangan agung. Namo Maha Prajnaparamita adalah mantra tiada yang melebihinya. Namo Maha Prajnaparamita adalah mantra yang tiada menyamainya.
.
南無淨光祕密佛。法藏佛。師子吼神足由王佛。佛告須彌登王佛。法護佛
Mandarin: Námó jìng guāng bìmì fo. Fǎcáng fo. Shī zi hǒu shénzú yóu wáng fo. Fo gào xū mí dēng wáng fo. Fǎ hù fo
Cara baca lafal Mandarin: Namo cing kuang pi mi fo. Fa jang fo. Se ce hou sen cu yu wang fo. Fo kao su mi teng wang fo. Fa hu fo.
.
Hokkian: Lam Boe Tjeng Kong Pie Bit Hoet. Hoat Tjong Hoet. See Tjoe Kong Hoet. Tjiak Joe Ong Hoet. Hoet Sie Mie Teng Ong Hoet. Hoat Hok Hoet.
.
Terjemahan: Namo Buddha Kegemilangan Jernih Nan Paling Rahasia. Buddha Perbendaharaan Dharma. Buddha Raja Auman Singa Sangat Cepat. Buddha Gunung Sumeru nan Tinggi Yang Dibabarkan Buddha. Buddha Pelindung Dharma (Dharmapala).
.
金剛藏師子游戲佛。寶勝佛。神通佛。藥師琉璃光王佛。普光功德山王佛。善住功德寶王佛。過去七佛。
Mandarin: Jīngāng cáng shī zǐ yóuxì fo. Bǎo shèng fo. Shéntōng fo. Yàoshī liúlí guāng wáng fo. Pǔguāng gōngdé shānwáng fo. Shàn zhù gōngdé bǎo wáng fo. Guòqù qī fo.
Cara baca lafal Mandarin: Cin kang jang se ce yu si fo. Pao seng fo. Sen dung fo. Yao se liu li kuang wang fo. Bu kuang kung te san wang fo. San cu kung te pao wang fo. Kuo chi ji fo.
.
Hokkian: Kim Kong Tjong Soe Tjioe Joe Hie Hoet. Po Sin Hoet. Pin Tong Hoet. Jok Soe Lioe Lie Kong Hoet. Pou Kong Kong Tek San Ong Hoet. Sian Tjioe Kong Tek Po Ong Hoet. Ko Ki Ki Hoet.
.
Terjemahan: Buddha Perbendaharaan Vajra Singa Yang Berjalan Ke mana-mana. Buddha Kejayaan Nan Berharga. Buddha Kekuatan Ajaib. Buddha Raja Pengobatan Kristal nan Jernih. Buddha Raja Cahaya dan Pahala Kebajikan Memancar ke Seluruh Penjuru. Buddha Raja Permata Kebaikan dan Pahala Kebajikan. Tujuh Buddha Masa lalu.
.
未來賢劫千佛。千五百佛。萬五千佛。五百花勝佛。百億金剛藏佛。定光佛。六方六佛名號
Mandarin: Wèilái xián jié qiān fo. Qiān wǔbǎi fo. Wàn wǔqiān fo. Wǔbǎi huā shèng fo. Bǎi yì jīngāng cáng fo. Dìngguāng fo. Liùfāng liù fo mínghào
Cara baca lafal Mandarin: Wei lai sien cie jien fo. Jien u pai fo. Wan u jien fo. U pai hua seng fo. Pai i cin kang jang fo. Ting kuang fo. Liu fang liu fo ming hao.
.
Hokkian: Bi Laij Kian Kiap Tjian Hoet. Tjian Ngo Pek Hoet. Ban Ngo Tjian Hoet. Ngo Pek Hoat Seng Hoet. Pek Ek Kwie Kong Tjong Hoet. Teng Kong Hoet. Liok Hong Liok Hoet Beng Ho.
.
Terjemahan: Seribu Buddha yang akan datang selama Kalpa Keberuntungan (Bhadrakalpa). Seribu lima ratus Buddha. Lima belas ribu Buddha. Lima Ratus Buddha Kejayaan. Seratus juta Buddha Perbendaharaan Vajra. Buddha Dipamkara. Berikut ini adalah nama-nama Buddha di enam penjuru.
.
東方寶光月殿月妙尊音王佛。南方樹根花王佛。西方皂王神通焰花王佛。北方月殿清淨佛。上方無數精進寶首佛。下方善寂月音王佛.
Mandarin: Dōngfāng bǎo guāng yuè diàn yuè miào zūn yīn wáng fo. Nánfāng shù gēn huāwáng fo. Xīfāng zào wáng shéntōng yàn huāwáng fo. Běifāng yuè diàn qīngjìng fo. Shàngfāng wúshù jīngjìn bǎo shǒu fo. Xiàfāng shàn jì yuè yīn wáng fo.
Cara baca lafal Mandarin: Tung fang pao kuang ye tien ye miao cuen in wang fo. Nan fang su ken hua wang fo. Si fang cao wang sen tung yen hua wang fo. Pei fang ye tien jing cing fo. Sang fang u su cing cin pao sou fo. Sia fang san ci ye in wang fo.
Hokkian: Tong Hong Po Kong Goat Tian Goat Biauw Tjoen Im Ong Hoet. Lam Hong Sie Kin Hoa Ong Hoet. See Hong Tjo Ong Sin Tong Ham Hoa Ong Hoet. Pak Hong Goat Tian Tjeng Tjeng Hoet. Siang Hong Boe Sou Tjeng Tjin Po Sioe Hoet. Hee Hong Siang Siok Goat Im Ong Hoet.
.
Terjemahan:
Di penjuru timur Buddha Raja Kegemilangan Mestika Istana Rembulan Suara Mulia Sejati Rembulan.
Di penjuru selatan Buddha Raja Akar Pohon Bunga.
Di penjuru barat Buddha Raja Pembersih Raja Kekuatan Ajaib Bunga Menyala.
Di penjuru utara Buddha Istana Kemurnian Rembulan.
Di penjuru atas Buddha Permata Mahkota Kejernihan Yang Tiada Terhitung.
Di penjuru bawah Buddha Raja Suara Kebaikan Ketenangan Rembulan.
.
無量諸佛。 多寶佛。釋迦牟尼佛。彌勒佛。阿閦佛。彌陀佛。
Mandarin: Wúliàng zhū fo. Duō bǎo fo. Shìjiā móu ní fó. Mílè fo. Ā chù fo. Mítuó fó.
Cara baca lafal Mandarin: U liang cu fo. Tuo pao fo. Se cia mo ni fo. Mi le fo. A chu fo. Mi duo fo.
.
Hokkian: Boe Liang Tjoe Hoet. Too Po Hoet. Sek Ka Bou Nie Hoet. Mie Lek Hoet. O Tjee Hoet. O Mie To Hoet.
.
Terjemahan: Para Buddha yang tiada terbilang jumlahnya. Buddha Prabhutaratna. Buddha Sakyamuni. Buddha Maitreya. Buddha Aksobhya. Buddha Amitabha.
.
中央一切眾生。在佛世界中者。行住於地上。及在虛空中。慈憂於一切眾生。各令安穩休息。晝夜修持。心常求誦此經。能滅生死苦。消伏於毒害。
Mandarin: Zhōngyāng yīqiè zhòngshēng. Zài fo shìjiè zhōng zhě. Xíng zhù wū dìshàng. Jí zài xūkōng zhōng. Cí yōu wū yīqiè zhòngshēng. Gè lìng ānwěn xiūxí. Zhòuyè xiū chí. Xīn cháng qiú sòng cǐ jīng. Néng miè shēngsǐ kǔ. Xiāo chú zhū dúhài.
Cara baca lafal Mandarin: Cung yang i cie cung seng. Cai fo se cie cung ce. Sing cu u ti sang. Ci cai si gong cung. Ce yu wu i cie cung seng. Ke ling an wen siu si. Cou ye siu ce. Sin jang ciu sung ce cing. Neng mie seng se gu. Siao cu cu tu hai.
.
Hokkian: Tiong Jang It Tjiat Tjiong Seng. Taij Hoet Sie Kaij Tjia Heng Tjoe Ie Te Siang. Kip Tjaij Hie Kong tiong. Tjoe Joe Ie Tjiat Tjiong Seng. Kok Leng An In Hioe Sit. Tioe Ja Sioe Ti. Lim Siang Kia Song Tjoe Keng Leng Biat Seng See Kou. Siauw Hok Ie Tok Haij.
.
Terjemahan: Seluruh makhluk yang berada di Jambudvipa (dunia) ataupun di Tanah Buddha. Baik bergerak di muka bumi atau di angkasa. Mencurahkan belas kasih pada semua makhluk. Melimpahkan kedamaian beserta ketenangan pada mereka, sehingga baik siang dan malam dapat melatih diri. Dengan sepenuh hati melafalkan sutra ini, dapat membebaskan diri dari segenap penderitaan akibat kelahiran dan kematian. Menyirnakan segenap penderitaan.
.
那摩大明觀世音。觀明觀世音。高明觀世音。開明觀世音。
Mandarin: Nà mó dàmíng guānshìyīn. Guān míng guānshìyīn. Gāomíng guānshìyīn. Kāimíng guānshìyīn.
Cara baca lafal Mandarin: Na mo ta ming kuan se in. Kuan ming kuan se in. Kao ming kuan se in. Gai ming kuan se yin.
.
Hokkian: Nah Moo Taij Beng Kwan Sie Im, Kwan Beng Kwan Sie Im. Ko Beng Kwan Sie Im. Kaij Beng Kwan Sie Im. 
.
Terjemahan: Namo Bodhisattva Avalokitesvara Kegemilangan Agung. Bodhisattva Avalokitesvara Pendengar Agung. Bodhisattva Avalokitesvara Yang Paling Gemilang. Bodhisattva Avalokitesvara Pembuka Kegemilangan.
.
藥王菩薩。藥上菩薩。文殊師利菩薩。普賢菩薩。虛空藏菩薩。地藏菩薩。清涼寶山億萬菩薩。普光王如來化勝菩薩。念念誦此偈。七佛世尊。即說呪曰:
Mandarin: Yào wáng púsà. Yào shàng púsà. Wénshū shī lì púsà. Pǔ xián púsà. Xūkōng cáng púsà. Di cáng púsà. Qīngliáng bǎoshān yì wàn púsà. Pǔguāng wang rúlái huà shèng púsà. Niàn niàn sòng cǐ jìng. Qī fo shìzūn. Jí shuō zhòu yuē:
Cara baca lafal Mandarin: Yao wang bu sa. Yao sang bu sa. Wen su se li bu sa. Bu sien bu sa. Si gong jang bu sa. Ti jang bu sa. Jing liang pao san i wan bu sa. Bu kuang ru lai hua seng bu sa. Nien nien sung ce cing. Ji fo se cuen. Ci suo cou ye:
.
Hokkian: Jo Ong Pou Sat. Jo Siang Pou Sat. Boen Tjoe Sioe Lie Pou Sat. Pau Hian Pou Sat. Hi Kong Tjong Pou Sat. The Tjong Ong Pou Sat. Tjeng Liang Pe San It Ban Pou Sat. Pou Kong Ong Djie Laij Hoa Sin Pou Sat. Liam Liam Siong Tjoe Keng. Tjit Hoet Sie Tjoen Tjek Soat Tjioe Wat.
.
Terjemahan: Bodhisattva Bhaisajyaraja. Bodhisattva Bhaisajayasamudgata. Bodhisattva Manjushri. Bodhisattva Samantabhadra. Buddhisattva Akasagarbha. Bodhisattva Kshitigarbha. Sepuluh ribu Bodhisattva Kesejukan Gunung Mestika. Bodhisattva Mulia Raja Tathagata Cahaya Memancar Ke mana-mana. Senantiasa membaca Sutra ini. Berikut ini adalah mantra Tujuh Buddha:
.
離波離波帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶羅帝。毘離尼帝。摩訶迦帝。真靈虔帝。娑婆訶
Mandarin: Lí bō lí bō dì. Qiú hē qiú hē dì. Tuóluóní dì. Ní hē luó dì. Pí lí ní dì. Mó hē jiā dì. Zhēn líng qián dì. Suōpó hē 
.
Hokkian: Li Po Li Po Tee. Kioe Ho Kioe Ho Tee. To Lo Nie Tee. Nie Ho Lo Tee. Pin Lie Nie Tee. Mo O Ka Tee. Tjin Leng Kian Tee. So Po Ho.
PUJIAN:
.
十方觀世音 一切諸菩薩 誓願救眾生
Mandarin: Shí fāng guānshìyīn yīqiè zhū púsà shìyuàn jiù zhòngshēng 
Cara baca lafal Mandarin: Se fang kuan se in. I cie cu bu sa. Se yuen ciu cung seng.
.
Hokkian: Sip Hong Kwan Sie Im. It Tjiat Tjioe Pou Sat. Sie Goan Kioe Tjiong Seng.
Terjemahan: Sepuluh penjuru Avalokitesvara dan seluruh Bodhisattva telah berikrar menolong para makhluk. 
.
稱名悉解脫 若有智慧者 慇懃為解脫
Mandarin: Chēng míng xī jiětuō ruò yǒu zhìhuì zhě yīnqín wèi jiětuō
Cara baca lafal Mandarin: Ceng ming si cie duo. Ruo yu ce hui ce. In cin wei cie duo.
.
Hokkian: Tjeng Beng Sit Kaij Toat. Djiat Joe Hok Pok Tjia. In Kim Wie Kap Soat.
.
Terjemahan: Jika menyerukan nama Mereka akan mendapatkan pembebasan. Apabila memiliki kebijaksanaan dan melatih kesadaran pikiran akan memperoleh pembebasan.
.
但是有因緣 讀誦口不綴 誦經滿千遍
Mandarin: Dànshì yǒu yīnyuán dú sòng kǒu bù zhui sòng jīng mǎn qiān biàn
Cara baca lafal Mandarin: Tan se yu in yuen. Tu song gou pu cui. Sung cing man jien pien.
.
Hokkian: Tan Sin JoeIn Jan. Tok Siong Koe Poet Toat. Siong Keng Boan Tjian Tian.
.
Terjemahan: Barangsiapa yang memiliki jodoh karma. Membaca dan melafalkannya tanpa henti, yakni hingga seribu kali. 
.
念念心不絕 火焰不能傷 刀兵立摧折
Mandarin: Niàn niànxin bù jué huǒyàn bùnéng shāng dāobīng lì cuīzhé
Cara baca lafal Mandarin: Nien nien sin pu cue. Huo yen pu neng sang. Tao ping li jui ce.
.
Hokkian: Liam Liam Sin Poet Tjoat. Hwee Ham Poet Leng Siang. To Peng Lip Tjoei Tjiat.
.
Terjemahan: Terus melafalkan dengan batin tiada goyah. Marabahaya api tiada sanggup mencelakai. Pedang tajam akan hancur berantakan. 
.
恚怒生歡喜 死者變成活 莫言此是虛 諸佛不妄說
Mandarin: Huì nù shēng huānxǐ sǐzhě biànchéng huó mòyán cǐ shì xū. Zhū fo bù wàngshuō
Cara baca lafal Mandarin: Hue nu seng huan si. Se ce pian ceng huo. Mo yen ce se si. Cu fo pu wang suo.
.
Hokkian: Hwi No Seng Hwan Hie. Soe Tjia Pian Seng Hoat. Bok Gan Tjoe Sie Hin. Tjoe Hoet Poet Bong Soat.
.
Terjemahan: Kemarahan akan berbalik menjadi suka cita. Kematian berbalik menjadi kehidupan. Janganlah beranggapan bahwa kata-kata ini hanyalah kosong belaka. Semua Buddha tiadalah berdusta.
.
佛說高王觀世音經
Mandarin: Fo shuō gāo wáng guānshìyīn jīng 
.
Hokkian: Hoet Soat Ko Ong Kwan Sie Im Keng
.
高王觀世音 能救諸苦危 臨危急難中
Mandarin: Gāo wáng guānshìyīn néng jiù zhū kǔ wēi lín wéi jínàn zhōng 
.
Terjemahan: Avalokitesvara Raja Gao. Sanggup menolong segenap penderitaan. Saat sedang berada dalam marabahaya dan kesulitan.
.
死者變成活 諸佛語不虛 是故應頂禮
Mandarin: Sǐzhě biànchéng huó zhū fo yǔ bù xū shì gù yīng dǐnglǐ 
.
Terjemahan: Kematian akan berubah menjadi kehidupan. Perkataan semua Buddha adalah terbebas dari kebohongan. Itulah sebabnya kita menghaturkan sujud.
.
持誦滿千遍 重罪皆消滅 薄福不信者 專貢受持經
Mandarin: Chí sòng mǎn qiān biàn zhòngzuì jiē xiāomiè báo fú bùxìn zhě Zhuān gòng shòu chí jīng.
.
Terjemahan: Melafalkannya hingga seribu kali. Segenap kejahatan berat dapat disirnakan. Orang yang hanya sedikit keberuntungan tiadalah akan mempercayainya. [Marilah] dengan sepenuh hati melafalkan Sutra ini.
.
念八大菩薩名號
Melafalkan nama Delapan Bodhisattva. 
.
南無觀世音菩薩摩訶薩  
Námó guānshìyīn busàmó hē sà
Lam Boe Kwan Sie Im Pou Sat Mo Ho Sat.
Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva.
.
南無彌勒菩薩摩訶薩
Námó mílè púsà mó hē sà
Lam Boe Mie Lek Pou Sat Mo Ho Sat
Namo Maitreya Bodhisattva Mahasattva.
.
南無虛空藏菩薩摩訶薩 
Námó xūkōng cáng púsà mó hē sà
Lam Boe Hie Kong Tjong Pou Sat Mo Ho Sat.
Namo Akasagarbha Bodhisattva Mahasattva.
.
南無普賢菩薩摩訶薩
Námó pǔ xián púsà mó hē sà
Lam Boe Po Hian Pou Sat Mo Ho Sat.
Namo Samantabhadra Bodhisattva Mahasattva.
.
南無金剛手菩薩摩訶薩  
Námó jīngāng shǒu púsà mó hē sà
Lam Boe Kim Kong Tjoe Pou Sat Mo Ho Sat
Namo Vajrapani Bodhisattva Mahasattva.
.
南無妙吉祥菩薩摩訶薩
Námó miào jíxiáng púsà mó hē sà
Lam Boe Biau Kit Siang Pou Sat Mo Ho Sat.
Namo Manjushri Bodhisattva Mahasattva.
.
南無除蓋障菩薩摩訶薩  
Námó chú gài zhàng púsà mó hē sà
Lam Boe Tie Kaij Tjiang Pou Sat Mo Ho Sat.
Namo Sarvanirvarana Viskambhin Bodhisattva Mahasattva.
.
南無地藏王菩薩摩訶薩
Námó di cáng wáng púsà mó hē sà
Lam Boe Tee Tjong Ong Pou Sat Mo Ho Sat.
Namo Kshitigarbha Bodhisattva Mahasattva.
.
南無諸尊菩薩摩訶薩
Námó zhū zūn púsà mó hē sà
Namo Seluruh Bodhisattva Mahasattva Mulia.

Selasa, 30 Agustus 2016

BUKU TENTANG KELENTENG TIAO KAK SIE DI CIREBON

BUKU TENTANG KELENTENG TIAO KAK SIE DI CIREBON.
.
Ivan Taniputera.
30 Agustus 2016
.

.
Judul: Kelenting Koan Iem “Tiao-Kak-Sie” di Tjirebon.
(Di keloearkan oleh Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen).
Penulis: J.L. J.F. Ezerman, disalin oleh S. M. Latif.
Penerbit: Drukkerij Volkslectuur, Weltevreden, 1922.
Jumlah halaman: 57.
.
Buku ini membahas mengenai seluk beluk Kelenteng Tiao Kak Sie di Cirebon. Berikut ini adalah uraian mengenai waktu dibangunnya kelenteng:
.
“Sjahdan maka tidaklah ada soerat-soerat atau tjerita-tjerita jang mengabarkan waktoe kelenting itoe dibangoenkan. Tahoen jang terlama tertoelis didalamnja jaitoe tahoen 1658. Tahoen itu tertoelis pada doea boeah papan ketjil “paai” namanja, jang berisi pepatah atau peri basa pendek-pendek akan djadi kehormatan bagi dewa-dewa. Biasanja pada “paai “ itoe tertoelis disebelah kiri dibawah nama orang jang memberikan dan sebelah kanan tahoen pemberian itoe. “Paai” jang hamba seboetkan diatas itoe letaknja sekarang didinding belakang dan diatas tempat poedjaan sebelah roesoek,..........
Pada tahoen 1658 roepanja telah adalah kelenting itoe, tetapi waktoe orang mendirikannja tiadalah terseboet dimana-mana. Hanja jang ada tertoelis waktoe-waktoe orang memperbaiki kelenting itoe, jaitoe pada tiga boeah toelisan: pada tahoen 1791, 1829, dan 1889...” (halaman 5).
Selanjutnya terdapat pula uraian mengenai masing-masing bagian kelenteng ini.
.
Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:
.

.

.

.

.
Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

Jumat, 08 April 2016

BAGAIMANA MENENTUKAN DEWA YANG COCOK BAGI ANDA?

BAGAIMANA MENENTUKAN DEWA YANG COCOK BAGI ANDA?
.
Ivan Taniputera.
8 April 2016
.
Banyak orang menanyakan mengenai dewa apakah yang cocok dialtarkan di rumahnya. Sebagai jawaban atas pertanyaan ini, pertama-tama kita perlu menganalisa elemen apakah yang Anda butuhkan. Elemen itulah yang kemudian dicocokkan dengan dewa hendak Anda altarkan di rumah.
.
Banyak orang yang belum mengetahuai bahwa masing-masing dewa mempunyai keterkaitan dengan elemen tertentu. Kendati demikian, tidak semua dewa dapat ditentukan keterkaitan elemennya. Berikut ini adalah contoh dewa-dewa yang dapat dengan mudah ditentukan elemennya.
.
Sebagai catatan, hubungan atau keterkaitan masing-masing dewa di bawah ini dengan elemen tertentu bukanlah ilmu pasti, sehingga tidak ada yang benar dan salah serta tidak perlu diperdebatkan. Diskusi tentu saja masih terbuka, tetapi saya tidak akan melayani debat-debat yang tidak bermanfaat. Masing-masing pihak berhak mempunyai pendapat yang berbeda-beda.  Tidak perlu saling menyalahkan.
1. DEWA API (HUODEXINGJUN, 火德 星君. Hokkian: Hwee Tek Seng Kun).
.

.
Berdasarkan namanya, maka nampak jelas bahwa Dewa Huode Xingjun berelemen Api (Huo berarti “api”). Oleh karenanya, orang yang memerlukan elemen Api cocok mengaltarkan Beliau.
.
2. DEWA GUANDI ( 關帝) atau KWAN KONG.
.


Dewa Kwan Kong juga terkait dengan elemen Api. Alasannya adalah sebagai berikut.
.
1) Beliau berwajah merah dan mengenakan jubah hijau. Hijau melambangkan elemen Kayu. Kayu menghasilkan Api.
2) Beliau sering digambarkan menunggang kuda. Kuda ini merupakan lambang cabang bumi Wu, yang juga berelemen Api.
.
Oleh karenanya orang yang memerlukan elemen Kayu dan Api dapat mengaltarkan dewa Kwan Kong.
.
3. DEWA FUDE ZHENGSHEN DAN DEWA BUMI.
.
Ada yang membedakan antara Dewa Fude Zhengshen ( 福德正神 , Hokkian: Hok Tek Cin Sien) dan Dewa Bumi. Namun keduanya jelas sekali berelemen Tanah. Oleh karenanya, orang yang memerlukan elemen Tanah, baik sekali bersembahyang pada Dewa Bumi.
.
4. DEWA SUN GO KONG.
.

Sumber gambar: wikipedia.
.
Dewa Sun Go Kong (孫悟空, Pinyin: Sun Wukong) mempunyai keterkaitan kuat dengan elemen Logam. Mengapa demikian? Berikut ini adalah alasan-alasannya:
1.Dewa Sun Go Kong konon terlahir dari batu. Batu ini berelemen Tanah. Padahal kita mengetahui bahwa menurut siklus lima elemen, Tanah menghasilkan Logam. 2. Dewa Sun Go Kong bersenjatakan toya yang terbuat dari logam. 3. Dewa Sun Go Kong juga disebut Dewa Kera. Kera ini terkait dengan Cabang Bumi Shen, yang berelemen Logam.
Dengan demikian, bagi yang memerlukan elemen Logam cocok mengaltarkan dewa Sun Go Kong.
.
5. DEWI TIANSHANG SHENGMU
.
Dewi Tianshang Shengmu ( 天上聖母 , Hokkian: Thian Shang Seng Bo), merupakan pelindung para pelaut dan nelayan. Oleh karenanya, Beliau mempunyai keterkaitan kuat dengan elemen Air.
.
Pertimbangan lain adalah dengan menelaah diagram Bazi Dewi Tianshang Shengmu. Beliau dilahirkan pada tanggal 23 bulan 3, tahun 960 menurut penanggalan Imlek, atau 21 April 960 menurut penanggalan Masehi. Berikut ini adalah diagram Bazinya.
.

.
Nampak bahwa Beliau dilahirkan pada hari Ren, yang berunsur Air. Selain itu, banyak pula terdapat elemen Logam. Oleh karenanya, Air menjadi sangat kuat. Dengan demikian, ini sekali lagi memperkuat kesimpulan bahwa Beliau memiliki kaitan kuat dengan elemen Air.
.
Bagi yang memerlukan elemen Air, cocok mengaltarkan Dewi Tianshang Shengmu.
.
6. DEWA LU BAN
.
Dewa Lu Ban ( 魯班 ), merupakan pelindung para tukang kayu. Oleh karenanya, Beliau mempunyai keterkaitan kuat dengan elemen Kayu.
.
7. DEWA JAMBHALA KUNING
.
Ada yang menanyakan Dewa Jambhala Kuning (黃財神, Huang Caishen) termasuk elemen apa.
.

.
Sumber gambar: wikipedia.
.
Meskipun warna kuning menurut tradisi China mewakili elemen Tanah. Namun warna kuning pada Dewa Jambhala Kuning berasal dari warna emas. Oleh karenanya, lebih tepat jika dianggap bahwa Dewa Jambhala Kuning berelemen Logam.
.
Bagi yang memerlukan elemen Kayu, cocok mengaltarkan Beliau.
.
8. DEWA BAOSHENG DADI
.
Dewa Baosheng Dadi ( 保生大帝 , Hokkian: Poo Seng Tay Tee), merupakan dewa pelindung ilmu pengobatan. Semasa hidupnya, Beliau berprofesi sebagai tabib. Oleh karenanya, Beliau tentu banyak berhubungan dengan tumbuhan obat, sehingga berkaitan dengan elemen Kayu. Kendati demikian, kita akan mencoba mendiskusikan hal ini lebih jauh.
.
Baosheng Dadi dilahirkan pada tanggal 15 bulan 3 tahun 979 menurut penanggalan Imlek, yang bertepatan dengan 14 April 979 menurut penanggalan Masehi. Berikut ini adalah diagram Bazi Beliau.
.

Memang benar, bahwa Beliau dilahirkan pada hari Jia yang berelemen Kayu. Namun nampak bahwa elemen Tanah lebih dominan.
.
Terdapat pula kisah mengenai Beliau yang meminta hadiah jubah kaisar, sehingga rupang-rupang Beliau senantiasa digambarkan sedang mengenakan jubah kaisar tersebut. Jubah kaisar berwarna kuning yang melambangkan elemen Tanah.
.
Itulah sebabnya, saya lebih cenderung mengaitkan Dewa Baosheng Dadi dengan elemen Tanah.
.
9. DEWA XUANTIAN SHANGDI
.
Dewa Xuantian Shangdi ( 玄天上帝 , Hokkian: Hian Thian Siang Tee), juga dikenal sebagai Kaisar Utara ( 北帝 , Beidi). Penjuru utara mempunyai elemen Air, sehingga nampaknya Beliau berkaitan dengan elemen Air. Alasan kedua, Xuan (玄) juga berarti “gelap” atau “misterius” dan berkaitan dengan warna hitam. Kebetulan warna hitam juga mewakili elemen Air.
Mitos bahwa Xuantian Shangdi merupakan mantan tukang jagal yang bertobat merupakan pengembangan belakangan berasal dari Dinasti Qing. Tujuannya adalah merendahkan Beliau yang merupakan pelindung dinasti sebelumnya, yakni Ming. Oleh karenanya, kita tidak dapat bertumpu pada mitos ini.
.
Jadi saya lebih setuju mengaitkan Dewa Xuantian Shangdi dengan elemen Air.
.
10. DEWA REJEKI SEMBILAN PENJURU.
.
Terdapat sembilan dewa rejeki yang menguasai sembilan penjuru. Diagram berikut ini barangkali bermanfaat dalam menentukan elemen masing-masing.
.


Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . .

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

Selasa, 22 Maret 2016

HU (CHINESE TALISMAN) UNTUK PERLINDUNGAN DAN KEBERUNTUNGAN

HU (CHINESE TALISMAN) UNTUK PERLINDUNGAN DAN KEBERUNTUNGAN
.
Ivan Taniputera.
20 Maret 2016
.
Saya menjumpai hu sebagai berikut.
.

Saya akan mencoba menguraikan makna aksara-aksara China yang terdapat pada hu tersebut.
Bagian 1 terdapat aksara 奉勍 (Fengqing), yang berarti “menghaturkan hormat.”
.
Bagian 2 terdapat aksara 太上老君 (Taishang Laojun), yang merupakan gelar bagi Lao Zi, yakni pendiri Daoisme.
.
Bagian 3 terdapat aksara 道德天尊 (Daode Tianzun), yang juga merupakan gelar bagi Lao Zi.
.
Pada latar belakang hu memang terdapat gambar Lao Zi.
.
Bagian 4 terdapat aksara 福德正神 (Fude Zhengshen), yang merupakan nama dewa. Dalam lafal Hokkian, Beliau dikenal sebagai Hok Tek Cin Sin.
.
Bagian 5 terdapat aksara 炤財童子 (Zhaocai Tongzi) atau Kumara Pemberi Rejeki.
.
Sayangnya barisan aksara sebelah kiri gambarnya buram, sehingga tidak terbaca.
.
Sementara itu, dibagian bawah aksara bertuliskan Fude Zhengshen (bagian 6), terdapat aksara yang dapat disepadankan dengan bunyi “Om” dalam mantra-mantra India.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . .

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

Minggu, 06 Maret 2016

BOLEHKAH KITA MEMPERSEMBAHKAN DURIAN SAAT SEMBAHYANG

BOLEHKAH KITA MEMPERSEMBAHKAN DURIAN SAAT SEMBAHYANG?
.
Ivan Taniputera.
2 Maret 2016
.

.
Banyak orang berkonsultasi pada saya mengenai tata cara dan ritual sembahyang. Di antara berbagai pertanyaan tersebut adalah apakah boleh mempersembahkan durian saat sembahyang.
.
Barangkali saat ditanya perihal tersebut, sebagian besar orang akan menjawab: tidak boleh. Namun sewaktu ditanya alasannya, mereka tidak dapat memberikan jawaban atau kalau pun menjawab tanpa disertai penjelasan yang masuk akal. Sebagai contoh, ada yang menjawab: karena durian berduri banyak. Durian memang mempunyai banyak duri itu pun semua orang sudah tahu. Saya pun semenjak kecil juga sudah tahu kalau durian banyak durinya. Jika tidak berduri banyak, untuk apa disebut durian? Tetapi apa masalahnya jika durian berduri banyak? Apakah hubungan berduri banyak dengan persembahan layak dipergunakan saat sembahyang? Waktu dikejar lebih jauh mereka tidak sanggup menjelaskan secara masuk akal.
.
Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan yang masuk akal.
.
Pertama-tama, kita akan membahas persembahan untuk para Buddha dan Bodhisattva terlebih dahulu. Para Buddha dan Bodhisattva sudah terbebas dari dualisme atau keserba-menduaan, yakni pandangan membeda-bedakan yang mengikat setiap makhluk pada samsara atau alam penderitaan. Belenggu ini begitu dashyatnya, sehingga setiap makhluk yang belum tercerahkan akan terus menerus mengembara di alam-alam kehidupan seturut aliran karma mereka. Karena sudah terbebaskan dari pandangan salah dualisme, maka para Buddha dan Bodhisattva sebenarnya tidak membeda-bedakan lagi persembahan apa pun yang dihaturkan pada Mereka. Bahkan sesungguhnya Mereka juga tidak memerlukan persembahan apa pun! Persembahan yang kita haturkan lebih sebagai latihan spiritual demi membebaskan kita dari kemelekatan. Berdana atau mempersembahkan sesuatu merupakan latihan demi membebaskan batin kita dari keserakahan (lobha).
.
Jadi jelas sekali, Buddha dan Bodhisattva tidak memerlukan persembahan Anda. Anda lah yang perlu mempersembahkan sesuatu demi kepentingan Anda sendiri, yakni menciptakan kondisi batin lebih baik. Dalam mempersembahkan sesuatu, demi meredakan kemelekatan dalam batin Anda, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal terpenting adalah persembahan tersebut hendaknya adalah apa yang Anda sendiri sukai atau sangat sukai. Jika Anda mempersembahkan sesuatu yang tidak Anda sukai, maka itu bukan persembahan sama sekali. Itu lebih tepat disebut “membuang” sesuatu yang tidak Anda sukai. Tidak dapat disebut persembahan sama sekali!
.
Menimbang kenyataan tersebut di atas, jikalau Anda sangat menyukai durian, mengapa Anda tidak mempersembahkan durian? Oleh karenanya, saya menjawab bahwa jika Anda sangat menyukai durian adalah baik sekali bila Anda mempersembahkan durian. Apakah salahnya mempersembahkan sesuatu yang sangat Anda sukai? Bukankah itu tindakan mulia?
.
Pertimbangan kedua, di alam dewa (devaloka), para dewa jika membutuhkan sesuatu tinggal memikirkannya saja dan mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan tersebut. Keadaan alam dewa jauh lebih indah dibandingkan alam manusia. Jadi untuk apa mereka memusingkan apa yang Anda persembahkan? Karenanya, sekali lagi tidak bermasalah jika Anda mempersembahkan durian. Yang penting adalah ketulusan hati. Mana yang lebih mulia, mempersembahkan durian dengan penuh ketulusan, dibandingkan buah-buah lain (yang menurut tradisi atau kata orang boleh dipergunakan sebagai persembahan) namun hati Anda dipenuhi oleh “jual-beli”? Adapun yang dimaksud dengan “jual beli” adalah pamrih, yakni “saya mempersembahkan ini agar mendapatkan itu.” Anda mempersembahkan sesuatu demi memperoleh berkah atau terkabulnya keinginan tertentu sebagai balasannya. Inilah yang disebut pamrih atau “jual beli.” Silakan pertimbangkan sendiri mana yang lebih mulia.
,
Meskipun demikian, ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan pula. Durian mempunyai bau menyengat. Tidak semua orang tahan terhadap bau durian. Jadi, jika Anda mempersembahkan durian di vihara atau kuil yang banyak dikunjungi orang, maka hal itu berpeluang mengganggu umat lain. Dengan demikian, dapat mengundang kekesalan atau kejengkelan di hati orang lain. Kemungkinan pula duri buah tersebut dapat mengenai tangan umat lain yang sedang membersihkan altar atau menaruh persembahannya sendiri. Karenanya, kita perlu mengambil jalan tengah, yakni lebih baik tidak mempersembahkan durian di tempat ibadah yang banyak dikunjungi orang. Kita turut menjaga kepentingan orang lain, dimana ini pun adalah suatu kebajikan.
.
Namun kalau kita mempunyai altar pribadi, menurut hemat saya tidak masalah bila mempersembahkan durian, yakni bila Anda yakin bau durian itu tidak akan mengganggu siapa pun.
.
Semua penjelasan di atas, hanya berlaku untuk aliran eksoterik (aliran luar). Sehubungan dengan aliran esoterik (Tantra), maka semua persembahan itu sudah dibakukan, dimana tata cara itu bukan disusun serampangan. Para Guru perealisasi jalan Tantra telah dengan bijaksana menyusun tata cara ritual dan juga jenis persembahannya, dimana masing-masing persembahan itu ada kaitan atau makna filosofisnya dengan latihan spiritual sedang ditekuni. Jadi para sadhaka Tantra perlu tetap berpegang pada tata cara ritual dengan baik. Namun artikel ini bukan bemaksud membahas mengenai ritual Tantra, melainkan sembahyang dalam artian umum.
.
Tentu saja, akan ada banyak orang yang tidak setuju dengan pandangan saya. Semua itu adalah sah-sah saja. Namun mari kita saling menghormati dan bertoleransi satu sama lain. Kemampuan bertoleransi dan memahami satu sama lain, juga merupakan penanda tingkatan spiritual sebagaimana telah kita masing-masing capai. Marilah kita sepakat untuk berbeda. Besar harapan saya agar artikel dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . .
.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

Rabu, 28 Oktober 2015

PUSTAKA KLASIK YANG MENARIK TENTANG DEWI INARI OKAMI

PUSTAKA KLASIK YANG MENARIK TENTANG DEWI INARI OKAMI
.
Ivan Taniputera.
28 Oktober 2015
..
Saya menemukan sebuah pustaka klasik tentang Dewa Inari Okami yang sangat menarik karena menyebutkan juga mengenai perbintangan. Sebagai penjelasan, Inari Okami adalah dewa tradisi Jepang, yang diwujudkan sebagai rubah. Pustaka klasik ini sebagian menggunakan aksara Kanji (Hanzi) dan sebagian lagi aksara Hiragana. Oleh karena saya tidak paham Hiragana, maka saya akan mencoba menerjemahkan bagian beraksara Kanji saja. Dengan demikian, sudah pasti terjemahan masih sangat jauh dari sempurna. Tujuan saya adalah hanya berupaya memahami maknanya secara garis besar saja, terutama yang berkaitan dengan astrologi. 
.
Adapun pustaka klasik tersebut berjudul 稲荷大神秘文. 
.
Apabila dibaca dalam bahasa Mandarin maka judul pustaka klasik tersebut adalah Dàohé dà shénmì wén atau Pustaka Rahasia Dewi Agung Inari. Sebagai catatan, aksara Kanji yang mewakili Inari, jika dibaca dalam lafal Mandarin akan berbunyi Daohe. 
.
夫神は唯一にして。御形なし。虚にして。霊有。
.
Aksara 夫神 dalam lafal Jepang dibaca Okami (Mandarin Fushen), yang mungkin merupakan gelar bagi Inari. Kemungkinan bisa diterjemahkan sebagai Dewi Ibu. Aksara 唯一 dibaca Wei yi, dalam lafal Mandarin. Jadi kita mungkin dapat mengartikannya sebagai “Inari adalah satu-satunya...”
御 形 berbunyi Yùxíng, yang dapat diterjemahkan sebagai “berwujud.” なし (nashi) berarti tidak ada. Jadi kita dapat menerjemahkannya sebagai “wujudnya adalah ketiadaan.” 虚 (Mandarin: Xu) berarti kekosongan. 霊有 (Mandarin: ling you) berarti adalah “mempunyai roh.”
.
Jadi baris pertama di atas, terjemahan bebasnya barangkali adalah “Inari adalah satu-satunya, wujudnya adalah ketiadaan, merupakan kekosongan, mempunyai daya roh.”
.
天地開闢て此方。国常立尊を拝し奉れば。
.
天 地開闢 (Mandarin: Tiāndì kāipì), yang dapat diartikan “Langit dan Bumi tercipta.” 此方 (Mandarin: cǐ fāng), yang dapat diartikan “penjuru ini.” 国常立尊 (Mandarin: Guó cháng lì zūn), artinya “penguasa negara menghaturkan sembah padanya.” 拝 (bài) artinya “menyembah.” 奉 (Mandarin: feng), artinya “mempersembahkan.”
.
Jari baris di atas mungkin boleh kita artikan sebagai, “Langit dan Bumi tercipta. Penguasa negara menghaturkan sujud dan persembahan.”
.
天に次玉。地に次玉。人に次玉。豊受の神の流を。

.
Mungkin dapat diterjemahkan: “Langit menjadi kumala. Bumi menjadi kumala. Orang menjadi kumala. Menerima berkah surgawi (kedewaan) melimpah.”
.
Jadi menarik sekali, bahwa di sini juga terdapat acuan terhadap konsep “Langit, Bumi, dan Manusia,” atau yang juga disebut “Tiga Anasir” (San Cai, 三才) dalam metafisika China.
.
宇賀之御魂命と。生出給ふ。永く。神納成就なさしめ給へば。

Mungkin dapat diterjemahkan, “Istana Melindungi Jiwa Kehidupan. Menunjang munculnya kehidupan. Berlangsung abadi. Dewa mengabulkan segenap dambaan.”
.
天に次玉。地に次玉。人に次玉。
.
Mungkin dapat diterjemahkan, “Langit menjadi kumala. Bumi menjadi kumala. Manusia menjadi kumala.”
.
御末を請。信ずれば。
.
Mungkin boleh diartikan Sang Dewi mengabulkan segenap permohonan. Menaruh keyakinan padanya.
.
天狐地狐空狐赤狐白狐。
.
Artinya adalah: “Rubah Langit, Rubah Bumi, Rubah Angkasa, Rubah Merah, dan Rubah Putih. Kemungkinan ini mengacu pada rubah-rubah pengikut Inari.
.
稲荷の八霊。五狐の神の。光の玉なれば。
.
Mungkin dapat diartikan, “Delapan Roh pelindung sawah atau tumbuhan padi. Lima Dewa Rubah. Merupakan kumala bersinar gemilang.”
.
誰も信ずべし。心願を。以て。空界蓮來。
.
Mungkin dapat diartikan, “Barangsiapa yang meyakini dengan sepenuh hati, maka di angkasa akan muncul teratai.”
.
高空の玉。神狐の神。鏡位を改め。神寶を於て。
.
Mungkin dapat diartikan, “Tinggi di angkasa muncul kumala. Dewa Rubah menganugerahkan Pusaka Kedewaan.”
.
七曜九星。二十八宿。當目星。有程の星。
.
Mungkin dapat diartikan, “Tujuh Benda Langit Sembilan Bintang. Duapuluh Delapan Rasi Bintang. Bintang yang dapat dilihat dengan mata. Bintang penguasa.” Hal ini mengacu pada astrologi. Dua puluh delapan rasi bintang ini di China dikenal sebagai 28 Xiu.
.
私を親しむ。家を守護し。年月日時災無く。
.
Mungkin dapat diartikan, “Segenap keluarga terlindungi. Setiap tahun, bulan, hari, dan jam terlindung dari malapetaka.”
.
夜の守。日の守。大成哉。賢成哉。
.
Mungkin dapat diartikan, “Dilindungi saat malam. Dilindungi saat siang. Kesempurnaan agung. Demikianlah.”
.
稲荷秘文慎み白す。
.
Mungkin dapat diartikan, “Pustaka Agung Rahasia Dewi Inari telah selesai.”
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, metafisika, dan lain-lain silakan kunjungi: