Jumat, 30 Maret 2018

TERJEMAHAN MANTRA PENGUNDANG DEWA RUBAH KUNING YANG DIAJARKAN MAHAGURU LANGIT (ZHANG DAOLING)

TERJEMAHAN MANTRA PENGUNDANG DEWA RUBAH KUNING YANG DIAJARKAN MAHAGURU LANGIT (ZHANG DAOLING)
.
Ivan Taniputera
19 Maret 2018
.
.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menerjemahkan Mantra Pengundang Dewa Rubah Kuning sebagaimana yang diajarkan oleh Mahaguru Langit (張道陵, Zhang Daoling, 34-156). Beliau merupakan salah seorang sesepuh dalam Daoisme. 
.
Dilarang mengutip dan menyebar luaskan terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Dilarang mengubah apa pun yang tercantum dalam terjemahan ini dari awal hingga akhir. Saran perbaikan terjemahan yang disertai dengan sumber-sumber sahih akan diterima dengan senang hati.
.
天師府黃狐仙子臨真咒
Tiānshī Fǔ Huánghú Xiānzǐ Línzhēnzhòu
.
Mantra Pengundang Dewa Rubah Kuning Yang Diajarkan Mahaguru Langit (Zhang Daoling) 
.
真靈衍真。
Zhēn líng yǎn zhēn.
.
Kekuatan gaib yang sejati menyebarkan kebenaran.
.
洞層入深。
Dòng céng rù shēn
.
Dasar gua memasuki kedalaman.
.
虛恍入定。
Xū huǎng rùdìng.
.
Keleluasaan memasuki pemusatan pikiran (samadhi).
.
曠目伐昏。
Kuàng mù fá hūn
.
Pandangan luas menyirnakan kekacauan.
.
聚氣結頂。
Jù qì jié dǐng.
.
Energi pembentukan menyatu mencapai puncaknya.
.
色幻仙琨。
Sè huàn xiān kūn.
.
Batu-batu mulia dewa bayangan berwujud.
.
一視如吾。
Yī shì rú wú.
.
Yang satu terlihat seperti diriku.
.
是吾如汝。
Shì wú rú rǔ.
.
Itulah aku maka juga adalah engkau.
.
無真無虛。
Wú zhēn wú xū.
.
Tiada kesejatian tanpa keleluasaan.
.
化虛化無。
Huà xū huà wú
.
Keleluasaan terjelma kesunyataan pun terjelma.
.
臨真衍真。
Lín zhēn yǎn zhēn.
.
Memasuki kebenaran (kesejatian) menyebarkan kebenaran (kesejatian).
.
洞出拂触。
Dòng chū fú chù.
.
Gua mengeluarkan goncangan.
.
罿詈罿詈。
Chōng lì chōng lì.
醐虩卜虩。
Hú xì bo xì
[Ini nampaknya merupakan suara mantra-tidak diterjemahkan]
.
崶崲嵯崲。
Fēng huáng cuó huáng.
.
Gunung Feng sungguh agung.
.
樺圳鑠冰。
Huà zhèn shuò bīng
.
Perapian dari kayu pohon Hua mencairkan salju.
.
急急如律令。 
Jí ji rú lǜlìng
.
Segera laksanakan perintah.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . .
.

PUSTAKA SUCI MANTRA SEBELAS BENDA LANGIT UNTUK MENYIRNAKAN MALAPETAKA YANG DIBABARKAN YUANSHI TIANZUN

PUSTAKA SUCI MANTRA SEBELAS BENDA LANGIT UNTUK MENYIRNAKAN MALAPETAKA YANG DIBABARKAN YUANSHI TIANZUN
.
Penerjemah: Ivan Taniputera
19 Maret 2018
.


Dilarang mengutip dan menyebar luaskan terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Dilarang mengubah apa pun yang tercantum dalam terjemahan ini dari awal hingga akhir. Saran perbaikan terjemahan yang disertai dengan sumber-sumber sahih akan diterima dengan senang hati.
.
元始天尊說十一曜大消災神咒經
Yuánshǐ Tiānzūn Shuō Shíyī Yào Dà Xiāozāi Shénzhòujīng
.
爾時元始天尊在大羅天上、玉京山中、騫林樹下,鳴大法鼓,扣大法鐘,普集十方三界諸天諸地,日月星宿,一切聖眾,為說過去未來一切眾生善惡報應、災福因緣。時於座中有一真人,名曰青羅,即於座起瞻仰尊顏,稽首再拜,長跪而言:弟子夙生慶幸,得遇人天,伏遇天尊大慈,設大法橋,廣為眾生說諸因緣,令得開悟,普入法門。臣今下觀慾界眾生,以何因緣,四時之中,橫遭刑獄,一生之內,疾病纏綿,或分野州縣,水火災荒,兵戈競起,疫疾流行,臣今未悟,幸望天尊特開慈憫,以釋愚蒙。天尊隱幾而言:奇哉,青羅能為眾生問諸緣業,切以慾界眾生,輪迴生死,沈溺愛河,唯務貪生,不修正道,不知有五行推運,十一曜照臨,主其災福,至如土火留伏,金木凌犯,羅計勃逆,日月薄蝕,致以州縣播遷,人民災難,水火蟲蝗,刀兵相犯,悉皆由也。凡以眾生託蔭為人,皆稟陰陽造化,或貴或賤,或富或貧,定分雖殊,災福一矣。至如帝王國主,后妃臣僚,係於紫微垣中,各有品位,五嶽四瀆,乃如分野一切人民,屬於日月五星臨照。吾今示汝下觀星斗,看其行度,如有五星不順,凌犯宮宿,照臨帝土及諸分野,災難競起,疫毒流行,兆民死傷。速令塑繪十一曜形儀,於清淨處建立道場,嚴備香花燈燭,請命道士,或自持念《十一曜大消災神咒經》,一七日,二七日,或三七日,修齋行道,禮念懺悔,即得上消天災,保鎮帝土,下禳毒害,以度兆民,汝宜聽信,轉轉教人受持讀誦。青羅真人叩頭再拜,上告天尊,伏願大慈廣為宣說。是時,天尊即說十一曜大消災神咒: 
.
Ěr shí yuánshǐ tiānzūn zài dà luó tiānshàng, yù jīngshān zhōng, qiān lín shùxià, míng dàfǎ gǔ, kòu dàfǎ zhōng, pǔ jí shí fāng sānjiè zhū tiān zhū de, rì yuè xīngsù, yīqiè shèng zhòng, wéi shuō guòqù wèilái yīqiè zhòngshēng shàn è bàoyìng, zāi fú yīnyuán. Shí yú zuò zhōng yǒuyī zhēnrén, míng yuē qīng luó, jí yú zuò qǐ zhānyǎng zūn yán, qǐshǒu zài bài, zhǎng guì ér yán: Dìzǐ sù shēng qìngxìng, dé yù rén tiān, fú yù tiānzūn dàcí, shè dàfǎ qiáo, guǎng wèi zhòngshēng shuō zhū yīnyuán, lìng dé kāi wù, pǔ rù fǎmén. Chén jīn xià guān yù jiè zhòngshēng, yǐ hé yīnyuán, sì shí zhī zhōng, hèng zāo xíng yù, yīshēng zhī nèi, jíbìng chánmián, huò fēnyě zhōu xiàn, shuǐhuǒzāi huāng, bīnggē jìng qǐ, yì jí liúxíng, chén jīn wèi wù, xìng wàng tiānzūn tè kāi cí mǐn, yǐ shì yúméng. Tiānzūn yǐn jǐ ér yán: Qí zāi, qīng luó néng wéi zhòngshēng wèn zhū yuán yè, qiè yǐ yù jiè zhòngshēng, lúnhuí shēngsǐ, chénnì àihé, wéi wù tānshēng, bù xiūzhèng dào, bùzhī yǒu wǔháng tuī yùn, shíyī yào zhàolín, zhǔ qí zāi fú, zhì rú tǔ huǒ liú fú, jīnmùlíng fàn, luó jì bó nì, rì yuè báo shí, zhì yǐ zhōu xiàn bò qiān, rénmín zāinàn, shuǐ huǒ chóng huáng, dāobīng xiāng fàn, xījiē yóu yě. Fán yǐ zhòngshēng tuō yīn wéi rén, jiē bǐng yīnyáng zàohuà, huò guì huò jiàn, huò fù huò pín, dìng fēn suī shū, zāi fú yī yǐ. Zhì rú dìwáng guó zhǔ, hòufēi chénliáo, xì yú zǐ wēi yuán zhōng, gè yǒu pǐnwèi, wǔyuè sì dú, nǎi rú fēnyě yīqiè rénmín, shǔyú rì yuè wǔxīng lín zhào. Wú jīn shì rǔ xià guān xīngdǒu, kàn qí xíng dù, rú yǒu wǔxīng bùshùn, líng fàn gōngsù, zhàolín dì tǔ jí zhū fēnyě, zāinàn jìng qǐ, yì dú liúxíng, zhàomín sǐshāng. Sù lìng sù huì shíyī yào xíng yí, yú qīngjìng chù jiànlì dàochǎng, yánbèixiāng huādēng zhú, qǐngmìng dàoshi, huò zìchí niàn “shíyī yào dà xiāo zāi shén zhòu jīng”, yīqī rì, èrqī rì, huò sānqī rì, xiū zhāi xíngdào, lǐ niàn chànhuǐ, jí dé shàng xiāo tiānzāi, bǎo zhèn dì tǔ, xià ráng dúhài, yǐ dù zhàomín, rǔ yí tīngxìn, zhuǎn zhuǎn jiào rén shòu chí dú sòng. Qīng luó zhēnrén kòutóu zài bài, shànggào tiānzūn, fú yuàn dàcí guǎng wèi xuān shuō. Shì shí, tiānzūn jí shuō shíyī yào dà xiāo zāi shén zhòu:
.
Pada saat itu, Yuanshi Tianzun di alam atas berada di Surga Tianluo; di alam tengah berada di Gunung Yujing; di alam bawah berada di hutan Qianlin. Beliau menabuh genderang Ajaran Agung. Beliau membunyikan genta Ajaran Agung. Para dewa dari sepuluh penjuru dan tiga alam berkumpul seluruhnya, begitu pula dengan para dewa bumi. Dewa penguasa matahari, rembulan, dan rasi-rasi bintang, beserta seluruh makhluk suci, juga hadir. Beliau akan membabarkan mengapa para makhluk di masa mendatang mengalami kebaikan beserta keburukan; keberuntungan dan kemalangan. Ketika itu, di tengah-tengah kumpulan tersebut terdapat seorang suciwan bernama Qingluo. Ia bangkit dan menghaturkan penghormatan [pada Yuanshi Tianzun]. Ia membungkukkan kepalanya serta menyembah. Sambil berlutut berkatalah ia, “Siswa pada kehidupan terdahulu mendapatkan keberuntungan, dapat berjumpa dengan para dewa beserta manusia, dan akhirnya memperoleh belas kasih Tianzun, yang membabarkan jembatan Ajaran Agung. Menjelaskan mengenai hukum sebab musabab bagi para makhluk, sehingga banyak orang dapat memasuki Pintu Ajaran. Mengapa para makhluk di alam hawa nafsu keinginan selama keempat kurun waktu mendapatkan hukuman, seumur hidup dicengkeram oleh penyakit, atau ada kalanya suatu negeri, provinsi, serta distrik mengalami bencana terkait air dan api, dilanda peperangan, diserang wabah penyakit, dan hal-hal lain nan tak terbayangkan. Mohon Tianzun berbelas kasih membabarkan ajaran yang sanggup menyirnakan ketidak-tahuan.” Tianzun lalu berkata, “Luar biasa! Qingluo menanyakan mengenai seluruh hukum sebab musabab yang mengatur para makhluk. Para makhluk di alam hawa nafsu keinginan terikat pada lingkaran kelahiran beserta kematian. Mereka hanya menjalani kehidupan penuh keserakahan, tenggelam dalam sungai hawa nafsu keinginan, dan tidak melatih Dao sejati. Mereka tidak memahami gerakan kelima unsur, pengaruh sebelas benda langit, yakni penguasa atau musabab bagi malang dan untungnya mereka. Sebagai contoh, unsur Air dan Tanah (dapat juga diartikan planet Merkurius serta Saturnus) mewakili penjagaan beserta hal-hal tersembunyi. Unsur Logam dan Kayu (dapat juga diartikan planet Venus serta Yupiter) melambangkan penghinaan beserta kejahatan. Rahu dan Ketu melambangkan pemberontakan tiba-tiba. Matahari dan rembulan mewakili kemiskinan beserta kemerosotan. Itulah yang mengakibatkan suatu negeri, provinsi, dan distrik mengalami pergolakan. Rakyat mengalami bencana. Elemen Air dan Api (dapat juga diartikan planet Merkurius serta Mars) mewakili hama berupa hewan serta merebaknya peperangan. Seluruhnya didasari hal-hal tersebut. Segala sesuatu dilandasi oleh prinsip Yinyang, yang menentukan baik kedudukan mulia atau hinanya seseorang, kaya atau miskin-meski berbeda-beda, namun intinya adalah kemalangan beserta keberuntungan. Oleh karenanya, raja penguasa negeri, ratu, selir, bangsawan, dan pejabat berada dalam lingkup pengaruh bintang Ziwei, sehingga sanggup mendapatkan kedudukan [mulia]. Lima gunung dan empat sungai, beserta bagian-bagiannya, padang belantara, dan seluruh rakyat berada di bawah pengaruh matahari, rembulan, dan lima benda langit. Aku kini mengajarkan pada kalian mengenai benda langit dan rasi bintang Gantang serta mengamati peredarannya. Apabila terjadi ketidak-selarasan dengan lima benda langit atau rasi bintangnya sedang buruk, sehingga terjadi bencana dan kesulitan di suatu negeri beserta bagian-bagiannya, wabah penyakit berjangkit di mana-mana, rakyat banyak yang tewas, segeralah selenggarakan ritual mengundang sebelas benda langit. Di tempat yang bersih dirikan altar Daois. Persiapkan dupa, bunga, pelita, dan lilin. Undanglah seorang rohaniwan Dao guna melafalkan “Pustaka Suci Mantra Sebelas Benda Langit untuk Menyirnakan Malapetaka,” selama 17, 27, atau 37 hari. Santaplah makanan yang murni menurut Daoisme. Jalankanlah pertobatan hingga bencana itu lenyap. Seluruh penjuru negeri terlindungi. Segenap bahaya yang menimpa rakyat sirna. Kalian semua dengarkanlah dan yakini ajaran ini. Babarkan dan ajarkan sehingga orang lain menerima, memahami, mempelajari, serta melafalkannya.” Suciwan Qingluo lalu menghaturkan persujudan dan memuji belas kasih agung Tianzun yang tiada terkatakan. Tianzun kemudian melafalkan mantra sebelas benda langit untuk menyirnakan malapetaka:
.
九星都咒
Jiǔxīng dōu zhòu
.
Mantra Sembilan Bintang.
.
九曜順行,元始徘徊。華精瑩明,
Jiǔyào shùn xíng, yuánshǐ páihuái. Huá jīng yíng míng,
.
Sembilan benda langit berada dalam keadaan selaras (mengikuti hakikatnya). Yuanshi beredar bersamanya. Intisari bunga berkilauan terang.
.
元靈散開。流盻無窮,降我光輝。
Yuán líng sànkāi. Liú xì wúqióng, jiàng wǒ guānghuī.
.
Kekuatan asali tersebar ke mana-mana. Terus mengalir tanpa akhir. Meneteskan kegemilangan padaku.
.
上投朱景,解滯豁懷。得馭飛霞,
Shàng tóu zhū jǐng, jiě zhì huō huái. Dé yù fēi xiá, 
.
Melemparkan ke atas kegemilangan cinnabar (nama mineral yang biasa digunakan dalam pengobatan tradisional China). Melepaskan belenggu pikiran. Memperoleh kemampuan terbang menuju awan-awan merah. 
.
騰身紫微。人間萬事,令我先知。
Téng shēn zǐ wēi. Rénjiān wànshì, lìng wǒ xiānzhī. 
.
Melayang menuju bintang Ziwei. Dunia manusia dengan sepuluh ribu aspek kehidupannya. Membimbingku pada pengetahuan asali.
.
五星神咒
Wǔxīng shén zhòu
.
Mantra Lima Bintang
.
五星列照,煥明五方。水星卻災,
Wǔxīng liè zhào, huàn míng wǔ fāng. Shuǐxīng què zāi, 
.
Lima bintang berbaris memancarkan sinarnya. Menerangi lima kawasan. Merkurius (Bintang Air) meredakan malapetaka.
.
木德致昌。熒惑消禍,太白闢兵。
Mù dé zhì chāng. Yínghuò xiāo huò, tàibái pì bīng. 
.
Kemuliaan Yupiter (Bintang Kayu) melimpahkan kemakmuran. Menerangi kebingungan, menyirnakan malapetaka. Venus (disebut Taibai dalam bahasa China-penerjemah) mendamaikan para pasukan.
.
鎮星四據,家國利亨。名刊玉簡,
Zhènxīng sì jù, jiā guó lì hēng. Míng kān yù jiǎn,
.
Bintang kota berkedudukan di empat penjuru. Keluarga dan negeri menjadi aman sejahtera. Karya kenamaan menjadi kumala.
.
字錄帝房。乘飆扇景,飛騰太空。
Zì lù dì fáng. Chéng biāo shàn jǐng, fēiténg tàikōng.
.
Aksara-aksara mencatat istana kaisar. Menunggang pusaran angin menyegarkan suasana. Terbang dengan cepat menuju angkasa nan lapang.
.
出入冥無,遊宴十方。五雲覆蓋,
Chūrù míng wú, yóuyàn shí fāng. Wǔ yún fùgài,
.
Memasuki kehampaan kegelapan mendalam. Mengembara menuju sepuluh penjuru. Lima awan menaungi.
.
招神攝風。役使萬靈,上衛仙翁。
Zhāo shén shè fēng. Yìshǐ wàn líng, shàng wèi xiān wēng.
.
Mengundang para dewa, mengendalikan angin. Mengutus sepuluh ribu energi gaib. Ke atas menjaga suciwan sesepuh.
.
太陽真君神咒
Tàiyáng zhēn jūn shén zhòu
.
Mantra Matahari.
.
東望扶桑宮,稽首朝鬱儀。
Dōng wàng fúsāng gōng, qǐshǒu cháo yù yí 
.
Terbit dari penjuru timur melindungi istana kayu pohon song (mulberi). Membungkukkan kepala pada upacara ritual.
.
太陽洞明景,寥寥何所思。
Tàiyáng dòng míng jǐng, liáoliáo hé suǒ sī
.
Gua kediaman matahari sungguh terang keadaannya. Memandangnya sedikit demi sedikit.
.
令我拜金色,候天望英姿。
Lìng wǒ bàijīn sè, hòu tiānwàng yīngzī.
.
Membimbingku menghaturkan sembah pada yang berwarna keemasan. Di kemudian hari merindukan pahlawan nan elok rupawan.
.
皇華將玉女,臨軒降此時。
Huáng huá jiāng yùnǚ, lín xuān jiàng cǐ shí.
.
Jenderal bunga penguasa gadis kumala. Kereta kencana mulia turun saat ini.
.
太陰真君神咒
Tàiyīn zhēn jūn shén zhòu
.
Mantra Rembulan
.
仰望顧八表,惟月孕陰精。
Yǎngwàng gù bā biǎo, wéi yuè yùn yīn jīng.
.
Mengangkat kepala dengan harapan menyaksikan delapan perwujudan (manifestasi). Rembulan berlimpah intisari Yin. 
.
中有太素皇,夫人駕綠鮄。
Zhōng yǒu tài sù huáng, fūrén jià lǜ fú. 
.
Di bagian tengah terdapat Penguasa Sutra Putih. Ratu mulia mengendarai ikan fu hijau.
.
耀華光二極,混明照三清。
Yàohuá guāng'èr jí, hùn míngzhào sān qīng.
.
Bunga gemilang menerangi kedua kutub. Paduan cahaya gemilang menerangi Alam Tiga Kemurnian.
.
慇懃求至道,五色下來迎。
Yīnqín qiú zhì dào, wǔsè xiàlái yíng.
.
Dengan penuh kerendahan hati memohon Dao mendalam. Lima warna turun menyambut.
.
木星真君神咒
Mùxīng zhēn jūn shén zhòu
.
Mantra Yupiter (Bintang Kayu).
.
歲星乘木德,展轉耀束鄉。
Suìxīng chéng mù dé, zhǎnzhuǎn yào shù xiāng
.
Planet Yupiter menunggangi kebajikan unsur Kayu. Melimpahkan keamanan dan ketertiban di seluruh negeri.
.
凌天姿潤澤,正色滉明皇。
Língtiānzī rùnzé, zhèngsè huàng míng huáng
.
Langit cerah yang membawa kesegaran. Wujud pertama kegemilangan mendalam sang penguasa.
.
尋花歌浩漾,擲水詠芝房。
Xún huā gē hào yàng, zhì shuǐ yǒng zhī fáng.
.
Lagu mencari bunga mengalun di mana-mana. Curahan air melantunkan lagu cendawan-cendawan.
.
經時頻禱祝,獲福自然長。
Jīng shí pín dǎozhù, huò fú zìrán cháng.
.
Saat pustaka suci dilafalkan dalam upacara ritual. Demi mendapatkan keberuntungan dan hakikat alami selamanya.
.
火星真君神咒
Huǒxīng zhēn jūn shén zhòu
.
Mantra Mars (Bintang Api)
.
芒角森龍鳳,威光叱十方。
Máng jiǎo sēn lóngfèng, wēiguāng chì shí fāng.
.
Tanduk hewan mang (nama hewan), hutan rimba, naga, burung funiks (hong). Kegemilangan nan dashyat tersebar hingga sepuluh penjuru.
.
丹罡耀五夜,朱火焰三邊。
Dān gāng yào wǔ yè, zhū huǒyàn sān biān.
.
Bintang kemerahan bersinar selama lima malam. Api berwarna merah menyala-nyala di tiga sisi.
.
晶明符正氣,劍戟煥兵權。
Jīng míng fú zhèngqì, jiàn jǐ huàn bīngquán.
.
Kegemilangan kristal merupakan jimat berenergi sejati. Pedang dan tombak gemilang seorang pemimpin militer.
.
攙搶應滅跡,孛彗敢當前。
Chān qiǎng yīng mièjī, bèi huì gǎn dāngqián.
.
Dukungannya tentulah menghapuskan jejak. Bintang berekor yang berani saat ini.
.
金星真君神咒
Jīnxīng zhēn jūn shén zhòu
.
Mantra Venus (Bintang Logam)
.
太白凌清漢,騰霜耀素英。
Tàibái língqīnghàn, téng shuāng yào sù yīng.
.
Planet Venus mencurahkan kejernihan. Dengan cepat menghembuskan pahlawan berjubah sutra putih berkilauan nan dingin (mungkin yang dimaksud adalah angin dingin pertanda datangnya musim gugur karena unsur Logam melambangkan musim gugur. Pahlawan berjubah sutra putih berkilauan ini barangkali melambangkan pula unsur Logam, yang diwakili oleh warna putih. -penerjemah). 
.
亭亭浮瑞彩,皎皎盛長庚。
Tíngtíng fú ruì cǎi, jiǎojiǎo shèng chánggēng.
.
Rumah-rumah berwarna pembawa keberuntungan. Tebaran warna putih membawa selamanya Batang Langit Geng (Batang Langit Geng berunsur Logam-penerjemah).
.
鋒高能禦寇,色潤每降兵。
Fēng gāonéng yù kòu, sè rùn měi jiàng bīng. 
.
Ujung sebuah tombak sanggup melawan kumpulan penjahat. Sosoknya menggembirakan para prajurit.
.
推窮符曆數,合道與長生。
Tuī qióng fú lìshù, hé dào yǔ chángshēng.
.
Merupakan penghalau kemiskinan. Menjadi sumber perhitungan kalender. Berpadunya Dao melimpahkan usia panjang.
.
水星真君神咒
Shuǐxīng zhēn jūn shén zhòu
.
Mantra Merkurius (Bintang Air).
.
妙哉符五氣,彷彿見辰門。
Miào zāi fú wǔ qì, fǎngfú jiàn chén mén. 
.
Jimat ajaib berupa lima Qi (energi). Seolah-olah naik menuju Pintu Gerbang Chen (salah satu Cabang Bumi-penerjemah).
.
嵯峨當醜位,壬癸洞靈君。
Cuó é dāng chǒu wèi, rén guǐ dòng líng jūn.
.
Gunung E yang tinggi merupakan kedudukan buruk. Penguasa ajaib gua [tempat bernaungnya] Ren dan Gui (nama Batang Langit yang berelemen Air-penerjemah).
.
分輝凝皎潔,肸蠁赴思存。
Fēn huī níng jiǎojié, xī xiǎng fù sī cún.
.
Bagian-bagian kegemilangan menyatu menjadi kejernihan. Larva yang berkeriapan mulai berkembang.
.
仙歌將舞蹈,良久下金天。
Xiān gē jiāng wǔdǎo, liángjiǔ xià jīn tiān. 
.
Nyanyian para suciwan akan membangkitkan tarian. Kebajikan menurunkan langit emas.
.
土星真君神咒
Tǔxīng zhēn jūn shén zhòu
.
Mantra Saturnus (Bintang Tanah)
.
高穹符戊己,藏陸起重霄。
Gāo qióng fú wù jǐ, cáng lù qǐ chóng xiāo.
.
Jimat yang tinggi dan mendalam, Batang Langit Wu serta Ji (dua Batang Langit yang mewakili elemen Tanah). Landasan perbendaharaan bagi angkasa nan berat.
.
五行尊暗耀,九土見光昭。
Wǔháng zūn àn yào, jiǔ tǔ jiàn guāngzhāo. 
.
Lima unsur menghaturkan hormat pada kejayaan kegelapan. Sembilan tanah berjumpa kegemilangan.
.
甘石推留伏,陶巫算泬寥。
Gān shí tuī liú fú, táo wū suàn jué liáo. 
.
Batu manis menghalau yang tersembunyi. Penyihir tanah liat menghitung kekosongan.
.
上仙垂雨露,伏地禮空搖。
Shàng xiān chuí yǔlù, fúdì lǐ kōng yáo.
.
Suciwan di atas menurunkan embun. Upacara ritual tanah tersembunyi mengguncangkan angkasa.
.
羅睺真君神咒
Luóhóu zhēn jūn shén zhòu
.
Mantra Rahu (Titik nodal utara tempat berlangsungnya gerhana-penerjemah).
.
神首循黑道,冥冥超至靈。
Shén shǒu xún hēidào, míng míng chāo zhì líng. 
.
Pemimpin para dewa mengikuti jalur kegelapan (Rahu juga disebut titik nodal utara dan merupakan tempat terjadi gerhana-penerjemah). Kegelapan-kegelapan melampuai kegaiban tertinggi.
.
暗明期朔望,陽德晦陰精。
Àn míng qī shuòwàng, yáng dé huì yīn jīng. 
.
Gelap terang pada tanggal pertama bulan lunar. Kebajikan Yang intisari kegelapan Yin. 
.
高鎮黃旛闕,矛戟耀霜鈴。
Gāo zhèn huáng fān què, máo jǐ yào shuāng líng. 
.
Kota yang tinggi panji menara pengawas. Kegemilangan tombak, genta kristal.
.
志心俟多福,稽首諷真經。
Zhì xīn qí duō fú, qǐshǒu fěng zhēn jīng.
.
Kehendak hati menunggu hingga banyaknya keberuntungan. Membungkukkan kepala sambil melantunkan pustaka suci.
.
計都真君神咒
Jì dōu zhēn jūn shén zhòu
.
Mantra Ketu (Titik nodal selatan tempat berlangsungnya gerhana-penerjemah).
.
處暗表陰德,豹尾鎮星宮。
Chù àn biǎo yīndé, bào wěi zhèn xīnggōng.
.
Pernaungan kegelapan menampilkan kebajikan Yin. Kota macan tutul, istana bintang.
.
怒指摧山嶽,權雄暝太空。
Nù zhǐ cuī shānyuè, quán xióng míng tàikōng 
.
Kemarahan menghancurkan gunung. Pahlawan berkuasa kegelapan angkasa nan luas.
.
龍蛇生怪狀,變異忽昏朦。
Lóng shé shēng guài zhuàng, biànyì hū hūn méng. 
.
Naga dan ular melahirkan keunikan. Tiba-tiba memunculkan bulan yang gelap (barangkali yang dimaksud gerhana-penerjemah).
.
主人長壽福,禳應在恪恭。
Zhǔrén chángshòu fú, ráng yīng zài kè gōng.
.
Semua orang memperoleh usia panjang dan keberuntungan. Upacara ritual hendaknya dilaksanakan dengan penuh hormat.
.
紫氣真君神咒
Zǐ qì zhēn jūn shén zhòu
.
Mantra Qi Bintang Kaisar (Ziwei)
.
授制宗元帝,含精耀紫微。
Shòu zhì zōng yuándì, hán jīng yào zǐ wēi. 
.
Membabarkan ajaran penguasa asali. Menyimpan intisari kegemilangan bintang Ziwei.
.
陰陽乘運極,幽顯閩靈機。
Yīnyáng chéng yùn jí, yōu xiǎn mǐn língjī.
.
Yin dan Yang bergerak menuju kutubnya. Tampilan keheningan sarana nan ajaib.
.
玉輿登廣漢,金鈴步斗飛。
Yù yú dēng guǎnghàn, jīnlíng bù dòu fēi.
.
Kereta kumala naik menuju negeri Han nan luas. Genta emas terbang menuju rasi bintang Gantang.
.
四宿循周度,九土尊天威。
Sì sù xún zhōu dù, jiǔ tǔ zūn tiān wēi.
.
Empat rasi bintang mengikuti lingkaran langit. Sembilan tanah menghaturkan hormat pada kekuatan langit.
.
月孛真君神咒
Yuè bèi zhēn jūn shén zhòu
.
Mantra Bintang Berekor (Yuebei)
.
太陰光玉緯,精魄育群生。
Tàiyīn guāng yù wěi, jīng pò yù qúnshēng.
.
Garis edar gemilang rembulan. Intisari Po (anasir kehidupan) melahirkan banyak kehidupan.
.
青桂黃華輔,鬱羅保素靈。
Qīng guì huánghuáfǔ, yùluó bǎo sù líng.
.
Kayu akasia hijau dan bunga kuning menyertai. Jaring rapat melindungi jiwa nan halus.
.
毛頭分怪狀,彗尾或潛經。
Máotóu fēn guài zhuàng, huì wěi huò qián jīng
.
Bagian rambut di kepala menampilkan keanehan (nampaknya ini mengacu pada ekor komet yang seperti rambut). Ekor komet atau pustaka rahasia.
.
捨次流災福,齋修洞杳冥。
Shě cì liú zāi fú, zhāi xiū dòng yǎo míng.
.
Mengalirkan malang dan untung. Latihan pengendalian diri Gua kedalaman misterius.
.
三啟頌
Sān qǐ sòng
.
Tiga bagian pujian.
.
妙哉三洞響,寥寥何鈴鈴。
Miào zāi sāndòng xiǎng, liáoliáo hélínglíng.
.
Sungguh mendalam suara tiga gua (Tiga gua atau san dong ini nampaknya mengacu pada tiga bagian kanon pustaka suci Daoisme, yakni Dongzhen (Gua Realisasi), Dongxuan (Gua Rahasia-rahasia), dan Dongshen (Gua Roh-roh suci)-penerjemah). Genta-genta yang sungguh langka.
.
尋聲若無有,運之不見形。
Xún shēng ruò wú yǒu, yùn zhī bùjiàn xíng.
.
Mencari suara yang bagaikan ketiadaan. Bergerak tidaklah dijumpai wujudnya.
.
響音洞十方,聽之不聞聲。
Xiǎng yīn dòng shí fāng, tīng zhī bù wén shēng.
.
Suara dari dalam gua yang menggema ke sepuluh penjuru. Jika didengar tiadalah suaranya.
.
Yòu
.
Selanjutnya.
.
大道須人弘,遊心歸太空。
Dàdào xū rén hóng, yóuxīn guī tàikōng.
.
Dao nan agung pastilah mengembangkan manusia. Pikiran yang mengembara kembali pada keleluasaan nan agung.
.
朝禮運十方,昇度乘九龍。
Cháo lǐ yùn shí fāng, shēng dù chéng jiǔlóng.
.
Upacara ritual saat pagi meluas ke sepuluh penjuru. Naik ke puncak dengan menunggangi sembilan naga.
.
飄飄超三界,亦由雲中崇。
Piāo piāo chāo sānjiè, yì yóu yún zhōng chóng.
.
Mengapung dan mengapung hingga melampaui ketiga alam. Demikian pula berasal dari awan penghormatan.
.
Yòu
.
Selanjutnya.
.
吾師天中尊,超超無上皇。
Wú shī tiān zhōng zūn, chāo chāo wú shànghuáng.
.
Guruku penguasa mulia yang berada di tengah. Melampaui kaisar yang tiada taranya.
.
仰觀地維表,彷彿紫炎堂。
Yǎng guān de wéi biǎo, fǎngfú zǐ yán táng.
.
Memandang dunia guna mempertahankan keberadaannya. Laksana istana bintang Ziwei yang berkilau-kilauan.
.
巍峨玄都室,但見仙人房。
Wéi é xuán dōu shì, dàn jiàn xiānrén fáng. 
.
Gunung E yang tinggi merupakan ruang utama nan misterius. Namun berjumpa dengan ranah para dewa dan manusia.
.
天尊告青羅真人曰:此諸神咒,若能虔心諷誦,即得星辰順度,疾病消除,社稷安寧,人民道泰。青羅真人稽首再拜,及諸仙眾聞說經咒,皆大歡喜,作禮而退。於是青羅真人下傳世間,推窮曆數,信受奉行。
Tiānzūn gào qīng luó zhēnrén yuē: Cǐ zhū shén zhòu, ruò néng qiánxīn fèngsòng, jí dé xīngchén shùn dù, jíbìng xiāochú, shèjì ānníng, rénmín dào tài. Qīng luó zhēnrén qǐshǒu zài bài, jí zhū xiān zhòng wén shuō jīng zhòu, jiēdàhuānxǐ, zuò lǐ ér tuì. Yúshì qīng luó zhēnrén xià chuán shìjiān, tuī qióng lìshù, xìn shòu fèngxíng.
.
Tianzun memberitahu suciwan bernama Qingluo, “Seluruh mantra-mantra ini jika dapat diyakini dan dilafalkan, dengan cepat akan menyelaraskan segenap bintang beserta planet, menyirnakan penyakit, pertanian menjadi aman sejahtera, dan rakyat berpegang pada Dao. Suciwan Qingluo membungkukkan kepala dan menghaturkan hormat. Semua dewa yang mendengarnya lalu melafalkan mantranya. Seluruhnya membangkitkan kebahagiaan besar. Mereka kemudian menghaturkan hormat dan kembali ke tempat kediaman masing-masing. Sebagaimana halnya Suciwan Qingluo yang menyebar luaskannya guna menghapus kemiskinan beserta kemalangan, mereka meyakini, menerima, dan melaksanakannya.
.
元始天尊說十一曜大消災神咒經竟
Yuánshǐ tiānzūn shuō shíyī yào dà xiāo zāi shén zhòu jīng jìng
.
Pustaka Suci Mantra Sebelas Benda Langit Untuk Menyirnakan Malapetakan Yang Dibabarkan Yuanshi Tianzun telah selesai dibabarkan.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . .
.

Rabu, 20 Desember 2017

MENELAAH FENOMENA GAIB RUPANG DEWA FUDE ZHENGSHEN (HOK TEK CENG SIN) DENGAN BANTUAN ILMU ASTROLOGI

MENELAAH FENOMENA GAIB RUPANG DEWA FUDE ZHENGSHEN (HOK TEK CENG SIN) DENGAN BANTUAN ILMU ASTROLOGI.
.
Ivan Taniputera.
22 November 2017.
.
Fude Zhengshen (福德正神; Hokkian: Hok Tek Ceng Sin) merupakan salah satu dewa yang banyak dipuja di kelenteng. Seorang sahabat menuturkan pengalaman gaibnya dengan rupang Dewa Fude Zhengshen. Beberapa tahun lalu, sahabat tersebut membeli rupang Dewa Fude Zhengshen dari pedagang barang bekas kaki lima. Rupang tersebut kemudian diletakkannya di atas lemari buku. Jenggot rupang dalam keadaan terurai ke bawah. Beberapa hari kemudian, karena ada suatu keperluan teman tersebut masuk ke ruangan tempat penyimpanan rupang. Ia menyaksikan bahwa keadaan jenggotnya masih seperti biasa. Namun kurang lebih semenit kemudian, setelah mengambil barang yang diperlukan, ia menengok kembali ke rupang dan ternyata jenggotnya sudah berpindah ke atas tangan rupang tersebut. Padahal tidak ada angin atau penyebab lainnya. Berikut ini adalah foto rupangnya.
.

.
Ini merupakan kasus yang unik. Saya akan mencoba menelaahnya dari sisi ilmu Horary Astrology. Sebelumnya, saya akan membuat bagan Horary Astrologynya.
.
.

.
Kita akan mengamati rumah kedelapan dan kesembilan, karena ada kaitannya dengan kegaiban serta spiritual. Jika kita amati, maka terdapat Mars di rumah kedelapan. Ini menandakan bahwa Spirit di dalam patung adalah seorang pria. Mars mempunyai sifat pemarah, tetapi ia juga melambangkan pelindung. Jadi, Spirit di dalam rupang dapat melindungi Anda. Ia memiliki pula kekuatan besar. Apabila kita amati lebih jauh, di rumah kesembilan terdapat Matahari, Venus, dan Yupiter. Kita dapat menafsirkan bahwa Spirit itu mempunyai paduan sifat pelindung, cinta kasih, dan murah hati (benevolence). Oleh karenanya, ini merupakan Spirit yang baik. Jika kita lanjutkan dengan mengamati planet-planet lain, maka nampak bahwa fenomena gaib itu terjadi sebagai pertanda atau peringatan agar rupang diletakkan di tempat yang lebih layak serta dilakukan ritual (misalnya dipersembahkan dupa, buah, dan lain sebagainya).
.
Sebenarnya, konsep dalam dunia Spirit sangat sederhana. Agar suatu sosok Spirit dapat memberikan perlindungan, maka perlu dijalin suatu kaitan spiritual dengannya. Antara lain dengan mempersembahkan dupa, buah, dan lain sebagainya. Fenomena gaib tersebut terjadi agar Anda melakukan ritual sebagaimana yang telah dilakukan hingga saat ini. Berdsarkan bagan di atas, ternyata Mars mengalami aspek dengan Nodal Utara (Rahu), sehingga boleh ditafsirkan bahwa Anda mempunyai jalinan jodoh dengan rupang tersebut.
.
Apabila kita telaah lagi bagan di atas, maka nampak bahwa Spirit pada rupang dapat membantu meningkatkan keberuntungan. Tetapi efek sampingnya dapat membuat emosi mudah bergejolak. Berdasarkan konsep dunia Spirit yang pernah saya dengar, sifat atau kepribadian antara Spirit suatu rupang dengan pemilik rupang akan saling mempengaruhi serta berinteraksi suatu sama lain. Jika boleh kita analogikan dengan ilmu fisika, maka ini disebut interferensi. Jadi bila Spirit mempunyai sifat pemarah atau emosional, maka sedikit banyak hal itu akan berpengaruh pada pemilik rupang. Sebaliknya, jika pemilik rupang mempunyai sifat pemarah, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi Spirit pada rupang. Ibaratnya adalah seperti cermin berhadapan yang saling mencerminkan satu sama lain. Dengan demikian, Anda perlu sering-sering melatih kesabaran, agar energi emosional pada Spirit mereda.
.
Sebagai tambahan, saya pernah pula mendengar bahwa Spirit pada sebuah rupang mungkin saja merupakan pemilik sebelumnya. Barangkali menarik apabila kita dapat menelusuri siapa pemilik sebelumnya.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.
.
PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

Rabu, 18 Oktober 2017

MENAFSIRKAN MAKNA MIMPI DIBERI GAMBAR TIGA BINTANG KEBERUNTUNGAN (FULUSHOU 福祿壽)

MENAFSIRKAN MAKNA MIMPI DIBERI GAMBAR TIGA BINTANG KEBERUNTUNGAN (FULUSHOU 福祿壽)
.
Ivan Taniputera.
12 Oktober 2017.
.


.
Salah seorang sahabat bermimpi diberi gambar Tiga Bintang Keberuntungan (Sanxing 三星 atau Fulushou 福祿壽). Saya mencoba menafsirkan makna mimpi tersebut.
.
Menafsirkan mimpi bukanlah sesuatu yang mudah dan dapat dilakukan serampangan. Suatu mimpi sendiri mempunyai beberapa lapis makna, termasuk makna secara psikologis, sebagaimana yang dibahas oleh Carl Gustav Jung. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupasnya dari berbagai tataran makna beserta sudut pandang.
.
Pertama-tama, mimpi diberi sesuatu melambangkan suatu tanggung jawab. Artinya, tentu saja juga mempunyai beberapa lapis makna. Saat itu, Anda mungkin sedang merasa mempunyai tanggung jawab dalam memikul atau menangani sesuatu. Ada suatu kesan atau rasa tanggung jawab (sense of responsibility) dalam batin Anda yang belum terselesaikan. Karena Fulushou adalah dewa yang melambangkan kesejahteraan sempurna umat manusia, maka mungkin dalam batin terdalam Anda terdapat rasa tanggung jawag dalam menaburkan kesejahteraan bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hati, Anda nampaknya merupakan orang yang mudah peduli pada penderitaan orang lain. Bila ada orang yang Anda kenal mengalami kesulitan atau kesedihan, maka Anda merasa bahwa itu adalah beban atau tanggung jawab Anda juga. Anda akan berusaha menolongnya sesuai kemampuan Anda. Kendati demikian, Anda merasa bahwa seringkali pertolongan Anda masih belum memadai. Hal itulah yang barangkali mencetuskan mimpi di atas. Mimpi ini barangkali juga hendak mengingatkan bahwa Anda tidak perlu berputus asa, jika belum dapat menyelesaikan permasalahan orang lain secara sempurna. Yang penting Anda sudah berusaha. Lakukan segala sesuatu yang terbaik. Apa pun hasilnya tidak perlu disesali.
.
Selanjutnya, bila dikaitkan dengan masa mendatang, maka mungkin sekali ini merupakan suatu isyarat bahwa Anda akan diberi suatu tanggung jawab yang menyenangkan. Tanggung jawab itu akan membuat Anda merasa bahwa hidup Anda lebih sempurna. Sebagai contoh, adalah kenaikan jabatan yang tentu saja juga berarti kenaikan gaji. Namun tidak harus demikian. Bisa juga tanggung jawab yang akan segera datang itu berlaku dalam bidang sosial. Jadi, tidak memberikan peningkatan secara keuangan, namun batin Anda akan merasa lebih kaya.
.
Fulushou melambangkn Berkah Langit. Oleh karenanya, pada tataran makna selanjutnya, mungkin sekali ini merupakan pertanda bahwa Anda akan memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan yang sangat besar.
.
Mimpi ini juga mungkin merupakan isyarat bahwa Anda disarankan memasang gambar Fulushou. Bagi keperluan tersebut, Anda dapat mengunduh gambar Fulushou di atas dan menjadikannya latar telepon genggam atau komputer Anda. Anda juga boleh mencetak serta membingkainya dan diletakkan di kantor atau rumah Anda.
.
Fulushou berjumlah tiga. Jadi angka tiga nampaknya juga terkait dengan mimpi ini. Ada pun makna angka tiga adalah sebagai berikut:
.
(1) Mempunyai kejujuran dan kesetiaan. Setia terhadap tanggung jawab yang harus dipikulnya atau apapun yang dipercayakan padanya. Jadi, jika ia dipercaya menjaga perbendaharaan harta orang lain, maka ia akan menjaganya sungguh-sungguh.
(2) Berjiwa sosial dan menyukai pekerjaan atau kegiatan yang sifatnya melayani atau mengabdi orang lain, misalnya sebagai dokter, guru, ahli terapi, dan lain sebagainya. Meski tidak mengemban pekerjaan-pekerjaan tersebut secara formal, namun sifat pelayanan atau pengabdian tidak hilang. Jadi menekuni pekerjaan apapun, sifat-sifat tersebut tetap ada. Sebagai contoh, saat berangkat ke kantor, kemungkinan orang yang mempunyai getaran angka 3 akan membantu menyeberangkan terlebih dahulu seorang nenek atau pekerjaan sosial lainnya. Apabila bekerja di pabrik, kemungkinan ia bersedia menjadi petugas P3K yang bertugas memberikan pertolongan saat kecelakaan kerja.
(3) Pandai dalam mencari uang, namun kelemahannya adalah tidak sayang menghabiskan uang tersebut. Biasanya kurang suka berdiam diri dan harus selalu ada kegiatan. Dengan demikian, di waktu senggang biasanya gemar mengikuti kegiatan sosial atau kemasyarakatan, misalnya dengan menjadi pengurus organisasi.
(4) Kelemahannya adalah mudah terjerumus pada kesombongan, terutama bila telah berhasil meraih suatu keberhasilan tertentu.
(5) Karena mudah kasihan pada orang lain dan selalu ingin menolong mereka, maka mudah sekali dimanfaatkan orang lain. Uang atau harta yang diperoleh bisa habis karena ditipu orang, yakni orang yang seolah-olah patut dikasihani padahal tidak. Oleh karenanya, perlu belajar membedakan antara orang yang patut ditolong dan tidak.
(6) Warna yang menguntungkan adalah Biru, ungu, merah, dan coklat. Sementara itu, batu permata yang cocok baginya adalah kecubung (ametis).
.
Menariknya, makna angka tiga juga terkait dengan membantu dan mengabdi pada sesama. Jadi mungkin terdapat benang merah di sini.
.
Lebih jauh lagi, angka tiga juga menguntungkan bagi percintaan atau asmara. Oleh karenanya, boleh juga ditafsirkan bahwa perjodohan akan segera membaik atau memperoleh kemajuan berarti. Meskipun demikian, hal tersebut jangan dilakukan demi sesuatu yang bersifat mementingkan diri sendiri.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . 
.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

Jumat, 08 September 2017

MAKNA GAMBAR PADA KAIN PENUTUP ATAU PENGHIAS ALTAR

MAKNA GAMBAR PADA KAIN PENUTUP ATAU PENGHIAS ALTAR.
.
Ivan Taniputera.
5 September 2017
.
Banyak orang sering menanyakan makna gambar pada kain penutup atau penghias altar. Kain tersebut disebut 壇布 (Tanbu) atau Tokwi dalam dialek Hokkian. Tan sendiri berarti “altar,” sedangkan bu berarti “kain.” Kegunaan kain ini adalah sebagai hiasan saja. Oleh karenanya, jika tidak mempergunakan kain altar juga tidak masalah.
.

.
Kini kita akan mengulas makna gambar pada kain altar di atas.
Bagian A memuat gambar Delapan Dewa, yang umum dikenal sebagai Baxian (八仙) atau Pat Sian dalam dialek Hokkian. Kedelapan Dewa itu adalah:
.
  1. Cao Guojiu (曹國舅)
2. Lan Caihe (藍采和).
3. Zhongli Quan (鐘離權).
4. He Xiangu (何仙姑)
5. Li Tieguai (李鐵拐)
6. Han Xiangzi (韓湘子)
7. Lü Dongbin (呂洞賓)
8. Zhang Guolao (張果老)
.
Bagian B memuat gambar tiga dewa Fulushou (福祿壽), yang melambangkan keberuntungan, kedudukan, dan panjang usia. Ketiganya juga disebut Tiga Bintang atau 三星 (Sanxing). Gambar paling kanan menggambarkan Fu (Keberuntungan); tengah Lu (Kedudukan); dan paling kiri Shou (Panjang Usia).
.
Riwayat Delapan Dewa dan Fulushou sudah banyak dibahas di tempat lainnya. Oleh karenanya, saya tidak akan membahas hal tersebut lebih jauh. Tujuan artikel ini hanyalah memperkenalkan saja makna gambar pada kain penutup altar.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . .
.

. . PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

Senin, 14 Agustus 2017

KEGUNAAN GAMBAR NEZHA

KEGUNAAN GAMBAR NEZHA
.
Ivan Taniputera.
14 Agustus 2017.
.

.
Nezha (哪吒, Hokkian: Lo Cia) merupakan salah satu tokoh yang terkenal dalam kesusastraan dan tradisi China. Gelar Beliau adalah Zhongtan Yuanshuai (中壇元帥) atau San Taizi ( 三太子) Sebenarnya, tokoh Nezha ini berasal dari tradisi India. Menurut tradisi India, Nezha ini disebut Nalakubar dan merupakan putera Kubera (Kuvera)-Dewa Kemakmuran-serta kemenakan Ravana. Dalam bahasa China, Nalakubar ditransliterasi menjadi Naluojiupoluo (那羅鳩婆羅) yang berubah menjadi Naluojubaluo (捺羅俱跋羅), Nazhajuwaluo (那吒矩韈囉), Nazha (那吒), dan kemudian Nezha (哪吒)-sumber wikipedia.
.
Dalam kesusastraan China, riwayat tentang Nezha dapat dijumpai pada Hikayat Penganugerahan Dewata ( 封神演義 Fengshen Yanyi), yang mengambil latar belakang keruntungan Dinasti Shang dan berdirinya Dinasti Chou. Menurut sumber tersebut, Nezha merupakan putra Li Jing (Hokkian: Lie Ceng) dan Nyonya Yin (Hokkian: Oen Hoedjin/ Ejaan Yang Disempurnakan: Un Hujin). Konon Beliau dikandung selama tiga tahun enam bulan. Kelahirannya juga sangat ajaib, yakni berupa bola daging yang kemudian terbelah dan mengeluarkan bayi Nezha. Saat dilahirkan, ia sudah mengenakan pakaian berwarna merah dan memegang gelang emas, yakni salah satu di antara tiga pusaka Nezha. Begitu dilahirkan, Beliau langsung diangkat sebagai murid oleh Dewa Taiyi yang juga merupakan guru ayahnya. Nezha sebenarnya merupakan putera ketiga orang tuanya. Oleh karenanya, ia mempunyai dua orang kakak yang masing-masing bernama Jinzha dan Muzha. Belakangan, Nezha turut membantu dalam peperangan menumbangkan Kaisar Chou Wang (Hokkian Tiu Ong) dari Dinasti Shang yang kejam.
.
Adapun memasang gambar dan rupang Nezha mempunyai manfaat sebagai berikut. Anak-anak yang terlahir pada rumah tersebut akan menjadi pandai dan cerdas. Mereka akan mempunyai prestasi yang baik di sekolah. Kegunaan lain adalah perlindungan dari berbagai energi negatif. Saya telah membuat gambar Nezha bagi keperluan tersebut. Bagi yang memerlukan posternya dapat menghubungi saya.
.
Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan gambar Nezha.
.
(1)

.
(2)

.
(3)

.
(4)

.
(5)

.
(6)

.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, metafisika, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . , 
,
PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

Jumat, 04 Agustus 2017

AMULET AGAMA BUDDHA YANG MENGGAMBARKAN BODHISATTVA MAHAMAYURI BESERTA MANTRANYA

AMULET AGAMA BUDDHA YANG MENGGAMBARKAN BODHISATTVA MAHAMAYURI BESERTA MANTRANYA.
.
Ivan Taniputera.
28 Juli 2017.
.
Saya baru saja menemukan amulet yang bergambar Bodhisattva Mahamayuri beserta mantra Beliau. Sebenarnya saya sudah memiliki amulet ini semenjak lama. Hanya saja saya baru saja tanpa sengaja menemukannya kembali.
.


.
Sementara itu di bagian belakang terdapat gambar mantra Beliau.
.


Diameter amulet adalah 4,5 cm dan tebalnya kurang lebih 0,4 cm. Bahan kemungkinan adalah logam.
.
Saya mencoba membaca mantra beraksara Siddham tersebut dan hasilnya adalah sebagai berikut.
.


Aksara Siddham sebenarnya mempunyai sistim penulisan yang mirip aksara Jawa. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat keduanya berakar dari aksara di India. Nampak untuk memberikan bunyi “u,” suatu aksara diberikan bentuk semacam kait di bawahnya. Begitu pula dalam aksara Jawa, suatu aksara juga diberikan bentuk seperti kait, yang dikenal sebagai “sandhangan suku.” Pada aksara “Kra” tampak aksara “Ka” diberi kait mengarah ke atas, yang mirip “cakra” dalam sistim penulisan aksara Jawa. Untuk membentuk bunyi “nte” maka dipergunakan tiga aksara, yakni “Na” beserta “Ta” dan ditambah penanda bunyi “e” di atasnya. Dengan aksara “Ta” diletakkan di bawah “Na,” maka aksara “Na” berubah menjadi aksara mati dan dibaca “N.” Jadi secara keseluruhan dibaca “Nte.” Begitu pula dalam sistim penulisan aksara Jawa, dimana aksara yang dituliskan di bagian bawah aksara lain disebut “pasangan.” Kegunaannya juga sama, yakni membuat aksara yang diikutinya menjadi aksara mati.
Dengan mencoba membaca mantra-mantra Buddhis dalam aksara Siddham, maka kita telah sekaligus belajar mengenal aksara tersebut.
.
Bila ada yang menanyakan kegunaan amulet ini, maka dapat membaca Mahamayuri Dharani Sutra. Menurut Sutra tersebut, mantra Mahamayuri dapat menyirnakan bisa atau racun akibat gigitan ular. Kendati demikian, secara spiritual mengenakan amulet ini dapat mengingatkan kita agar berupaya menyirnakan racun berupa keserakahan, kebencian, dan pandangan salah.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, metafisika, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . .
,


TERJEMAHAN MANTRA PENGUNDANG DEWA RUBAH KUNING YANG DIAJARKAN MAHAGURU LANGIT (ZHANG DAOLING)

TERJEMAHAN MANTRA PENGUNDANG DEWA RUBAH KUNING YANG DIAJARKAN MAHAGURU LANGIT (ZHANG DAOLING) . Ivan Taniputera 19 Maret 2018 . ...